Seuran säännöt

KIEKKO-NIKKARIT RY

SEURAN SÄÄNNÖT

(rek. nro. 139.542)

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on KIEKKO-NIKKARIT RY

Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäen kaupunki Etelä-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu marraskuun 1. päivänä vuonna 1982 ja siitä käytetään näissä säännöissä

nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

Seuran toiminta-alueena on Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat

 

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää jääkiekkoilua sekä muuta liikuntaa ja muuta siihen

liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla

henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, harraste-, kilpa- ja huippu-urheilua tai

liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen:

− kunto- ja terveysliikuntaa sekä harraste- ja kilpailutoimintaa , molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille sekä eri ikäisille ihmisille.

− muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja

henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

− harjoitus-, ohjaus- ja valmennustoimintaa

− tiedotus- ja suhdetoimintaa

- Koulutustoimintaa

2. laatimalla ja vahvistamalla seuran taloudenpito-, peli-, ansiomerkki-, kurinpito- ja muut

tarvittavat säännöt.

3. valvomalla seuran sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä koskevat rikkomukset ja

erimielisyydet

4. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa sekä tekemällä valistustyötä

5. nimeämällä eri ikäluokkien joukkueet, asettamalla niille tavoitteet ja tukemalla niiden valmentamista sekä päämääriä

6. edistämällä uusien joukkueiden perustamista sekä tukemalla seuran toiminnan

tehostamista ja huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä

7. edistämällä ja valvomalla erikoisesti nuorisoharrastajien kehittymistä terveiksi urheilijoiksi ja

yhteiskunnan jäseniksi

8. Jakamalla liikuntatietoutta sekä luomalla lajin ystäville edellytyksiä kohentaa kuntoaan ja

osallistua seuratoimintaan

9. harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa

10 Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta- urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan

Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

11. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla

kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi

− ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia

irtainta ja kiinteää omaisuutta

− hankkia ja myydä seuran toimintaan ja toimialaansa liittyviä fanituotteita esim. lippiksiä,

pinssejä, tarroja, paitoja yms.

− hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja

ylläpitäen urheilulaitoksia, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen

jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä harjoittaa kustannus- ja

monistustoimintaa.

- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista

elinkeinotoimintaa

 

4 § Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Jääkiekkoliittoon ry:n (SJL), SVUL, Uudenmaanpiiriin, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:een (ESLU), Valtakunnalliseen liikuntaorganisaatioon (VALO) ja Olympiakomitea. Seura voi olla yhteistoiminnassa muiden koti- ja ulkomaisten seurojen kanssa. Seuran johtokunta päättää seurayhteistyön aloittamisesta ja niistä eroamisesta. Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä ja niitä yhteistyösopimuksia, joissa seura on jäsenenä.

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan

seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seurassa on seuraavia jäsenyyksiä:

-                          Varsinainen jäsen

-                          Juniorijäsen

-                          Kannattajajäsen

-                          Ainaisjäsen

-                          Kunniajäsen

-                          Kunniapuheenjohtaja

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön.

Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaat nuoret ja lapset. Juniorijäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran ainaisjäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön joka on

-                          suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai

-                          on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut

Ainaisjäsenellä on puhe- ja äänioikeus seuran jäsenkokouksissa

 

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen

yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen

kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Kunniajäseneksi voi seuran jäsenkokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin

merkittävästi edistänyt seuran toimintaa tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus seuran jäsenkokouksissa.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran jäsenkokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti

toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja äänioikeus seuran jäsenkokouksissa.

 

Seuran johtokunta voi hyväksymiensä sääntöjen mukaisesti myöntää henkilölle tai yhteisölle seuran

kunnian- tai huomionosoituksia

 

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä

varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen

suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan

toimintavuoden loppuun asti.

 

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten

erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

 

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai kansainvälisen               lajiliiton tai voimassaolevasta antidopingsäännöstöstä muuta johdu.

Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi päättää kurinpitotoimista (suullinen/kirjallinen huomautus, suullinen/kirjallinen varoitus, toimintakielto, erottaminen) jäsentä kohtaan, jos tämä on jättänyt erääntyneen maksunsa (jäsen-/toimintamaksu) maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran sääntöjä, tarkoitusta, etua tai toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa

antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle

lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

-Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena

-Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheilu huijaus

- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

- Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti

-Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta

-Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen

manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella

 

9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kevätkokous. Ainaisjäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Jäsenmaksu on toimintakausikohtainen.

 

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset jäsenkokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista jäsenkokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa

ja syyskokous syys-lokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran jäsenkokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää

ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin

 

11 § Kevät- ja syyskokous

Syyskokouksen asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

− puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama

lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous

 

Kevätkokouksen asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

− puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä

varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Päätetään kokous

 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä

johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 

12 § Seuran ylimääräinen jäsenkokous

Seuran ylimääräinen jäsenkokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran

jäsenkokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä

on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen

jäsenkokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen jäsenkokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet

ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

13 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran

jäsenkokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä

valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen

puheenjohtaja ja sihteeri. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

14 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten

mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen

puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettua

lippuäänestystä käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattaja- ja juniorijäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

15 § Seuran hallinto

Seuran päätösvaltaa käyttää jäsenkokous ja johtokunta. Seuran toimeenpanovaltaa käyttää

johtokunta.

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu

puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla

eroaa puolet arvan perusteella. Johtokunnan jäsenen ja toimihenkilön on oltava seuran jäsen.

Valmennuspäällikkö allekirjoittaa pelaajasopimuksen seuran edustajana.

Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin,

taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan

ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä (1+3) on läsnä.

Johtokunnan toimivaltaan seuran asioita hoidettaessa kuuluu kaikki ne seuran toiminnot, jotka eivät lain tai seuran sääntöjen mukaan vaadi seuran jäsenkokouksen päätöstä. Johtokunta päättää sellaisista seuran toimintaa koskevista asioista jotka ovat seuran toiminnan kannalta tärkeitä, laajakantoisia ja periaatteellisia. Johtokunta voi delegoida omaa päätösvaltaansa seuran palkatuille työntekijöille, jaostoille, valiokunnille ja ohjausryhmille.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. Edustaa seuraa

2. Toteuttaa seuran jäsenkokouksen päätökset

3. Vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta   

4. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa, seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

5. Vastata seuran ulkopuolelle tapahtuvasta toiminnasta

6. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

7. Päättää valmentajat ja tavoitteet seuran eri joukkueille sekä harjoitusryhmille seuraavaa

toimintavuotta varten

8. Hyväksyä joukkueiden toiminta- ja taloussuunnitelmat

9. Vastata seuran taloudesta

10. Hyväksyy jäsenet seuraan ja pitää jäsenluetteloa

11. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

12. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

13. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

14. Päivittää ja hyväksyy seuran talousohjeen sisällön

15. Päivittää ja hyväksyy Nikkarit-Infon sisällön

16. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

17. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän työsuhteen ehdoistaan sekä palkattujen työntekijöiden työn valvonta

18. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien

esittämisestä

19. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

20. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

 

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa kunkin vuoden toukokuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan

vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.

 

17 § Seuran talous

Seuran talouden suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista ohjeistetaan

yksityiskohtaisemmin seuran Talousohjeessa.

 

18 § Palkitseminen

Seuran palkitsemisten säännöistä ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin seuran

palkitsemissäännöissä.

 

19 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, toiminnanjohtajan tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa

Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

20 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa

jaoston tekemät toimet.

 

21 § Seuran sisäiset pelisäännöt

Seuran päivittäistä seuratyöskentelyä ja kaikkien seurassa mukanaolevien tekemisiä säätelevät

seuran sisäiset pelisäännöt, Nikkari-Info.

 

22 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran jäsenkokous vähintään kolmen neljäsosan

enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

23 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran jäsenkokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

 

24 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen

liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jäsenjäsenkokouksen

päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.