Seuran säännöt

KIEKKO-NIKKARIT RY

SEURAN SÄÄNNÖT

(rek. nro. 139.542)

Voimassaolevat säännöt: 06.09.2022 15:37:30


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on KIEKKO-NIKKARIT RY
Yhdistyksen kotipaikka on Riihimäen kaupunki Etelä-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu marraskuun 1. päivänä vuonna 1982 ja siitä
käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta-alueena on Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat.


2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää jääkiekkoilua sekä muuta
liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran
toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla
henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa,
harraste-, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen:
- kunto- ja terveysliikuntaa sekä harraste- ja kilpailutoimintaa,
molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille sekä eriikäisille ihmisille
- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää
kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja
hyvinvointia
- harjoitus-, ohjaus- ja valmennustoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
2. laatimalla ja vahvistamalla seuran taloudenpito-, peli-,
ansiomerkki-, kurinpito- ja muut tarvittavat säännöt
3. valvomalla seuran sääntöjen noudattamista ja ratkaisemalla niitä
koskevat rikkomukset ja erimielisyydet
4. järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa sekä tekemällä
valistustyötä
5. nimeämällä eri ikäluokkien joukkueet, asettamalla niille
tavoitteet ja tukemalla niiden valmentamista sekä päämääriä
6. edistämällä uusien joukkueiden perustamista sekä tukemalla seuran
toiminnan tehostamista ja huolehtimalla jäsentensä
toimintaedellytysten kehittymisestä
7. edistämällä ja valvomalla erikoisesti nuorisoharrastajien
kehittymistä terveiksi urheilijoiksi ja yhteiskunnan jäseniksi
8. jakamalla liikuntatietoutta sekä luomalla lajin ystäville
edellytyksiä kohentaa kuntoaan ja osallistua seuratoimintaan
9. harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
10. vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta- urheilu- ja
yhdistysasioihin omalla alueellaan
- kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla
viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä
vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten
harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
11. edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoisuutta ja
suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja
ympäristön kestävää kehitystä
Toimintansa tukemiseksi seura voi
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta
- hankkia ja myydä seuran toimintaan ja toimialaansa liittyviä
fanituotteita esim. lippiksiä, pinssejä, tarroja, paitoja yms.
- hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä
ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, majoitus- ja
ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen
voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita sekä
harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa
- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää
tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa
- Johtokunnan päätöksellä seura voi tallettaa seuran varallisuutta
rahastoihin. Varojen tallettamisesta säädetään tarkemmin seuran
talousohjeessa


4 § Seuran jäsenyys
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Jääkiekkoliittoon ry:n (SJL), SVUL,
Uudenmaanpiiriin, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:een (ESLU) ja Olympiakomiteaan.
Seura voi olla yhteistoiminnassa muiden koti- ja ulkomaisten
seurojen kanssa. Seuran johtokunta päättää seurayhteistyön
aloittamisesta ja niistä eroamisesta. Seura noudattaa niiden
liikuntajärjestöjen sääntöjä ja niitä yhteistyösopimuksia, joissa
seura on jäsenenä.


5 § Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu
noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seurassa on seuraavia jäsenyyksiä:
- Varsinainen jäsen
- Juniorijäsen
- Kannattajajäsen
- Ainaisjäsen
- Kunniajäsen
- Kunniapuheenjohtaja
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta
täyttäneen henkilön.
Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 18-vuotiaat
nuoret ja lapset. Juniorijäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta
seuran kokouksissa.
Seuran ainaisjäseneksi voi johtokunta hyväksyä 18-vuotta täyttäneen
henkilön joka on
- suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä
vähintään 20 vuotta tai
- on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut
Ainaisjäsenellä on puhe- ja äänioikeus seuran jäsenkokouksissa.
Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen
henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa.
Kunniajäseneksi voi seuran jäsenkokous kutsua johtokunnan
esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt
seuran toimintaa tai on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia,
taloudellisia tai muita palveluksia. Kunniajäsenen arvo on
elinikäinen. Kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus seuran
jäsenkokouksissa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran jäsenkokous kutsua seuran
puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja äänioikeus seuran jäsenkokouksissa.
Seuran johtokunta voi hyväksymiensä sääntöjen mukaisesti myöntää
henkilölle tai yhteisölle seuran kunnian- tai huomionosoituksia.


6 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta
seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan
tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen
edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti.


7 § Jäsenen eronneeksi katsominen
Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on
jättänyt kuusi kuukautta sitten
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.


8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, urheilun
eettisiä periaatteita, kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja
kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton
antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean
antidopingsäännöstöjä.
Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena
on varoitus, sakko, enintään kahden vuoden toimintakielto seuran
toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä, ellei kansallisen tai
kansainvälisen lajiliiton tai voimassaolevasta
antidopingsäännöstöstä muuta johdu.
Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja
niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on
lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia
takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Johtokunta voi päättää kurinpitotoimista (suullinen/kirjallinen
huomautus, suullinen/kirjallinen varoitus, toimintakielto,
erottaminen) jäsentä kohtaan, jos tämä on jättänyt erääntyneen
maksunsa (jäsen-/toimintamaksu) maksamatta, muuten ei täytä näiden
sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran
sääntöjä, tarkoitusta, etua tai toimii vastoin urheilun eettisiä
periaatteita.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät
seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa
vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä
kansainväliselle lajiliitolle.
Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
- Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
- Alkoholin, Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen
urheilutilanteisiin
- Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu,
tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
Urheilu huijaus
- Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- Tuloksista etukäteen sopiminen
- Vedonlyönti
- Vedonlyönti omasta kilpailusta
Lahjonta
- Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden
lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä seuratoiminnassa tai sen ulkopuolella


9 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymisja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
vuosittain seuran kevätkokous. Ainaisjäseneltä, kunniajäseneltä ja
kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Jäsenmaksu on
toimintakausikohtainen.


10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset jäsenkokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista jäsenkokousta, joista
kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syyslokakuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran jäsenkokoukseen on
julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran
internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiin.


11 § Kevät- ja syyskokous
Syyskokouksen asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajien antama
lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle
ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous
Kevätkokouksen asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa
tulevana toimikautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen
suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka
toinen vuosi
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle
11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai
toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai
varatoiminnantarkastajia
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seura on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys
viimeistään 14 päivää ennen kokousta.


12 § Seuran ylimääräinen jäsenkokous
Seuran ylimääräinen jäsenkokous pidetään silloin, kun johtokunta
katsoo sen tarpeelliseksi, seuran jäsenkokous niin päättää tai kun
vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on
jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen
esityksen. Ylimääräisen jäsenkokouksen kutsussa on mainittava asia,
jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen jäsenkokous on
pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet
ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


13 § Pöytäkirja
Seuran johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran
jaostojen, valiokuntien ja ohjausryhmien kokouksista on pidettävä
vähintään keskustelupöytäkirjaa. Seuran jäsenkokousten pöytäkirjat
ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan kokousten
pöytäkirjat allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
Johtokunnan, jaostojen, valiokuntien ja ohjausryhmien pöytäkirjat
tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että
eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä
tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide
voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettua
lippuäänestystä käyttämällä.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella
varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla
sekä ainaisjäsenellä, kannattaja- ja juniorijäseniä lukuun
ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


15 § Seuran hallinto
Seuran päätösvaltaa käyttää jäsenkokous ja johtokunta. Seuran
toimeenpanovaltaa käyttää johtokunta. Seuran toimintaa ja taloutta
hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu
puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä
sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä
puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa
puolet arvan perusteella. Johtokunnan jäsenen ja toimihenkilön on
oltava seuran jäsen.
Seuran kevätkokouksessa valittavan seuran puheenjohtajan paikkaan
sekä erovuorossa olevien hallitusjäsenten vapautuviin paikkoihin voi
seuran jäsen asettua ehdolle tai ehdottaa toista henkilöä tämän
suostumuksella. Myös seuran ulkopuoliset hyväksytään ehdolle jäsenen
ehdottamana. Ehdolle asettuminen tapahtuu lähettämällä sähköposti
seuran toimiston osoitteeseen 30.3. mennessä. Seuran toimiston
sähköpostiosoite löytyy seuran kotisivuilta.
Seura pitää vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta
ehdokkaiden asettelukokouksen, jossa asetetaan ehdokkaat
kevätkokouksen valinnoiksi. Ehdokkaiden suostumuksesta vastaa
ehdokkaan asettaja. Ehdokasasetteluun ovat oikeutettuja
osallistumaan kaikki äänioikeutetut.
Valmennuspäällikkö allekirjoittaa pelaajasopimuksen seuran
edustajana. Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei
erityisiä syitä ole. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan
valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet
johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen
jäsenistä (1+3) on läsnä.
Johtokunnan toimivaltaan seuran asioita hoidettaessa kuuluu kaikki
ne seuran toiminnot, jotka eivät lain tai seuran sääntöjen mukaan
vaadi seuran jäsenkokouksen päätöstä. Johtokunta päättää sellaisista
seuran toimintaa koskevista asioista jotka ovat seuran toiminnan
kannalta tärkeitä, laajakantoisia ja periaatteellisia. Johtokunta
voi delegoida omaa päätösvaltaansa seuran palkatuille
työntekijöille, jaostoille, valiokunnille ja ohjausryhmille.


Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1. Edustaa seuraa
2. Toteuttaa seuran jäsenkokouksen päätökset
3. Vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
4. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa, seuran tarkoituksen ja
tavoitteiden mukaisesti
5. Vastata seuran ulkopuolelle tapahtuvasta toiminnasta
6. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden
puheenjohtajat
7. Päättää valmentajat ja tavoitteet seuran eri joukkueille sekä
harjoitusryhmille seuraavaa toimintavuotta varten
8. Hyväksyä joukkueiden toiminta- ja taloussuunnitelmat
9. Vastata seuran taloudesta
10. Hyväksyy jäsenet seuraan ja pitää jäsenluetteloa
11. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
12. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten
13. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
14. Päivittää ja hyväksyy seuran talousohjeen sisällön
15. Päivittää ja hyväksyy Nikkarit-Infon sisällön
16. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista
17. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt, sopia heidän
työsuhteen ehdoistaan sekä palkattujen työntekijöiden työn valvonta.
18. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä
19. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
20. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään
kuukautta ennen syyskokousta.


16 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa kunkin vuoden toukokuun 1.
päivänä ja päättyy seuraavan vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä.
Sivu: 10(10)


17 § Seuran talous
Seuran talouden suunnittelusta, toteuttamisesta ja raportoinnista
ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin seuran Talousohjeessa.


18 § Palkitseminen
Seuran palkitsemisten säännöistä ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin
seuran palkitsemissäännöissä.


19 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä sihteerin, toiminnanjohtajan tai jonkun muun
johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.
Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


20 § Jaostot ja joukkueet
Jaostot ja joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan
kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät
oikeustoimet.


21 § Seuran sisäiset pelisäännöt
Seuran päivittäistä seuratyöskentelyä ja kaikkien seurassa
mukanaolevien tekemisiä säätelevät seuran sisäiset pelisäännöt,
Nikkari-Info.


22 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran jäsenkokous vähintään
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta.


23 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran jäsenkokous vähintään kolmen
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava erikseen seuran purkamisesta.


24 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin
seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen
purkamisesta päättäneen jäsenjäsenkokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran
purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.